แบบลงทะเบียนเรียน บว.2 บัณฑิตวิทยาลัย มมร

แบบลงทะเบียนเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบรรพชิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2557

บว.2 แบบลงทะเบียน แผน ก (2) ภาคพิเศษ / สำหรับนักศึกษาบรรพชิต

บว.2 แบบลงทะเบียน แผน ก (2) ภาคพิเศษ / สำหรับคฤหัสถ์

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2557

แบบลงทะเบียน แผน ก (2) ภาคพิเศษ / สำหรับนักศึกษาบรรพชิต

แบบลงทะเบียน แผน ก (2) ภาคพิเศษ / สำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2557

แบบลงทะเบียน แผน ก (2) ภาคพิเศษ / สำหรับนักศึกษาบรรพชิต

แบบลงทะเบียน แผน ก (2) ภาคพิเศษ / สำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: