บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

          บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับดุษฎีบัณฑิตรุ่นแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายท่าน มีงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตที่พร้อมจะเผยแผ่สู่สาธารณชน ขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อที่จะทำให้สามารถดาวโหลดวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ ช่วงนี้ได้นำ "บทคัดย่อ" นำเสนอไปก่อน

วิทยานิพนธ์ ปีพุทธศักราช 2552

1.การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา     ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2.การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  สุมานพ  ศิวารัตน์

3ศึกษาวิเคราะห์เรื่องกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ  รองศาสตราจารย์ผจญ คำชูสังข์

4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา :ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าวัดบ้านกู่ พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ยงสยาม  สนามพล

5.พุทธธรรมเพื่อการเยียวยาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ประพันธ์  สหพัฒนา

(เรื่องอื่นๆกำลังรวบรวมข้อมูล)

 

วิทยานิพนธ์ ปีพุทธศักราช 2553

1.บทบาทและความสำคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนา พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑโฒ (วงศ์แก้ว)

2.ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบั พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน (ด้วงวงศ์)

3.ประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร พระมหามนัส กิตฺติสาโร(สุภาพ)

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: