ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บว

บว.1 แบบรายงานและขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิต

บว.2 แบบการลงทะเบียนเรียน

บว.3 แบบคำร้องขอลงทะเบียนช้า

บว.4 แบบคำร้องขอโอนหน่วยกิต

บว.5 แบบคำร้องขอพักการเรียน

บว.6.1 แบบขอต่ออายุการเป็นนักศึกษา

บว.8 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้

บว.9 แบบคำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน

บว.10 แบบคำร้องขอให้พิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

บว.11 แบบคำร้องขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

บว.12 คำร้องขอเก็บรายละเอียดข้อมูล

บว.13 แบบคำร้องทั่วไป

บว.14 แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

บว.15 แบบคำร้องขออนุมัติจัดพิพม์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

บว.16 แบบคำร้องขอแสดงผลการเรียน

บว.17 แบบคำร้องขอรับปริญญาบัตร

บว.18 ใบนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา

บว.19 เอกสารประกอบใบนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา

บว.20 ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานของอาจารย์

บว.21 แบบเสนอสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

บว.22 ใบลาหยุดเรียน สำหรันนักศึกษา

บว.25 แบบบันทึกการแก้ไขการพิจารณาวิทยานิพนธ์

บว.27 ( COMPREHENSIVE EXAMINATION ) สำหรับนักศึกษา แผน ข

บว.28 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: