ข่าวกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการทำและการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการทำและการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์

         คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานครบรอบ 30 ปี

      บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะมีอายุครบ 30 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อสถาบัน คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีมติจัดกิจกรรมวันครบรอบ 30 ปีบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposium 2017"

        บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposiumบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposium 2017" ประจำปี 2560  เมื่อวันเสาร์ที่ 14ตุลาคม 2560ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ โดยมีพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร.เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับภาคีเครือข่ายและรางวัลวิทยานิพนธ์

โครงการประชุมวิชาการ 2560

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposium 2017" ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก 2560

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: