ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มมร

            วันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 พระมหาวิทยา ปริปุณณสีโล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

            พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (ผศ. ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานสรุปความว่า “ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้จัดตั้งได้บัณฑิตวิทยาลัยขึ้นในวันที่  25 ธันวาคม 2530   และได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ
            1.เพื่อผลิตนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
            2. เพื่อผลิตพระภิกษุ ผู้บริหาร นักพัฒนา นักวิจัย และนักเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนา
            3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาปรัชญา
            4.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา


            ในปีการศึกษา 2545 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาคฤหัสถ์เป็นปีแรก มีนักศึกเรียนจนไปแล้วเป็นจำนวนมาก
            ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้หลักสูตรปรับปรุงปีพุทธศักราช 2554 โดยมี 5 สาขาวิชาได้แก่พุทธศาสน์ศึกษา พุทธศาสนาและปรัชญา รัฐศาสตร์การปกครอง การบริหารการศึกษา และสังคมวิทยา ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  121 รูป/คน
            บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกรูป/คน ให้ดำเนินตามสุภาษิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า วิชชาจรณสมฺปนฺโน  โสเสฏฺโฐ เทวมานุเส เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมตามปรัชญามหาวิทยาลัยคือความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนรองอธิการฝ่ายบริหารได้เปิดพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาสืบต่อไป


          รักษาการรองอธิการบดรีฝ่ายบริหารได้ให้โอวาทสรุปความว่า “ในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอต้อนรับการเข้ามาเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากจะมีการศึกษาตามขั้นตอนแล้ว มหาวิทยาลัยก็มุ่งที่จะประกาศพระพุทธศาสนาโดยอาศัยบุคลากรทั้งหลาย การเผยแผ่ในยุคโบราณพระพุทธเจ้าได้ส่งสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเดินไปเพื่อแสดงธรรมแก่ประชาชน  แต่ปัจจุบันโลกเจริญขึ้นมากวิธีการก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความเจริญของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราจะตามแทบไม่ทันหากเราสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะเกิดประโยชน์ได้มาก อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงเครื่องมือ ความเป็นมหาวิทยาลัยมิได้อยู่ที่อาคาร สถานที่ แต่อยู่ที่จิตวิญญาณของความเป็นนักศึกษา จะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งวิชาและความประพฤติ ต่อจากวันนี้ไปความเป็นมหาวิทยาลัยจะอยู่ในตัวของนักศึกษาทั้งหลายคือมีความสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนานั่นคือความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ”


            พระเมธีธรรมสาร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่สรุปความว่า “ท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาในที่นี้คือต้องการศึกษา จะต้องศึกษาหาความรู้ให้รอบด้านเช่นอาคารสถานที่แต่ละแห่งชื่อว่าอะไร ใช้ทำอะไรเป็นที่ทำการหรือใช้เป็นห้องเรียน คณาจารย์ทั้งหลายก็ต้องทำความรู้จัก ท่านมาเพื่อเรียนรู้เพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม จึงควรจะต้องศึกษาให้ได้รับความรู้เต็มที่ และจะได้นำความรู้ไปเผยแผ่ให้คนอื่นได้สัมผัสด้วย ขอให้ทุกท่านศึกษาเล่าเรียนด้วยความสบายใจ มีปัญหาอะไรปรึกษาได้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน”
            จากนั้นนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้แยกย้ายไปพบอาจารย์ประจำหลักสูตร และขอคำแนะนำวิธีศึกษาจากนักศึกษารุ่นพี่แต่ละสาขาวิชา 
   

gsmbunews

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: