บัณฑิตวิทยาลัย มมร เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ในสามสาขาวิชาคือสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

...................................

                    เพื่อให้การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินไปตามลำดับและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

๑.  กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

รายการ

 

หมายเหตุ

๑.   การซื้อใบสมัครและการสมัคร

        ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๒.  วันสอบข้อเขียน

๓.   วันสอบสัมภาษณ์

๔.   ประกาศผลการสอบคัดเลือก

๕.   ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

๖.   ปฐมนิเทศ

๗.   เปิดภาคการศึกษา ภาคพิเศษ

๘.   เปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ

 

๙ มีนาคม–๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

๔ กรกฎาคม

๕ กรกฎาคม

๑๓ กรกฎาคม

๒๐-๓๑ กรกฎาคม

๒๕ กรกฎาคม

๘  สิงหาคม

๑๓  สิงหาคม

 

๒.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

             ๑. หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

                  รับจำนวน  ๓๐ รูป/คน

             ๒. หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

                  รับจำนวน  ๒๕ รูป/คน

             ๓. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

                  รับจำนวน  ๕๐ รูป/คน

 

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                 ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป

                 ๓.๑.๑   มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                 ๓.๑.๒   เป็นผู้มีความประพฤติดี

                 ๓.๑.๓   เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                  ๓.๒  คุณสมบัติทางการศึกษา

                    ๓.๒.๑   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

                    ๓.๒.๒   มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

             ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา แม้ว่าจะสอบคัดเลือกได้ก็ตาม(ตามคู่มือการศึกษา)

๔.  การซื้อใบสมัคร

  ซื้อที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม พระยา วชิรญาณวโรรส ชั้น ๒  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย  www.gs.mbu.ac.th ราคาค่าใบสมัคร ๒๐๐ บาท

๕.  หลักฐานในการสมัคร

             ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

             ๕.๑ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองวุฒิ ซึ่งมีผู้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน ๑ ชุด

             ๕.๒ สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี

             ๕.๓ รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๓ รูป รูปถ่ายนี้ต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (ติดในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)

             ๕.๔ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (สำหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๕)

             ๕.๕ ใบรับรองแพทย์

             ๕.๖ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาหนังสือสุทธิ (บรรพชิต)

             ๕.๗  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) ได้แก่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

๖.  การยื่นใบสมัคร

             ๖.๑  สมัครด้วยตนเอง

             ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๕ พร้อมทั้งชำระเงินค่าใบสมัคร (๒๐๐ บาท) และค่าสมัคร (๓๐๐ บาท)รวมเป็นเงิน ๕๐๐  บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

             วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา    ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

             วันเสาร์  – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

            

             ๖.๒  ก่อนยื่นใบสมัคร

             ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ ในการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยตนเอง เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗. ประกาศเลขที่นั่งสอบ

             บัณฑิตวิทยาลัยจะติดประกาศเลขที่นั่งสอบ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐เว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.gs.mbu.ac.th

๘. การสอบ

             ๘.๑ การสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

                  - ภาษาอังกฤษ

                  - วิชาเฉพาะสาขา

             ๘.๒ การสอบสัมภาษณ์

๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

             บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐  เว็บไซต์ : www.gs.mbu.ac.th

๑๐.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

             บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบคัดเลือกได้อีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจะคัดชื่อออกถึงแม้ว่าสอบคัดเลือกได้ ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๑.  การติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย

             ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

             โทรศัพท์  ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙-๑๐๖๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๖๐๔๑

 

                     ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                                                  (พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.)

                                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                                                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

ตารางการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

*********

 

 

 

 

วันสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม

 ๒๕๕๘

เวลา

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

สอบวิชาความรู้ทั่วไป

-        ประวัติมหาวิทยาลัย

-        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิจัย

-        ภาษาอังกฤษ

เวลา

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น.

สอบวิชาเฉพาะสาขา

-        สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

-        สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

-        รัฐศาสตร์การปกครอง

วันสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม

 ๒๕๕๘

เวลา

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 

สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา

ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

-        ชั้น ๕ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

-        ชั้น ๕ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

 

วันปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

เวลา

๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น.

 

ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท


 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: