บัณฑิตวิทยาลัย มมร เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

..................................

 

          เพื่อให้การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินไปตามลำดับและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

๑.  กำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

รายการ

 

 

หมายเหตุ

๑.   การซื้อใบสมัครและการสมัคร

        ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๒.  วันสอบข้อเขียน

๓.   วันสอบสัมภาษณ์

๔.   ประกาศผลการสอบคัดเลือก

๕.   ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

๖.   ปฐมนิเทศ

๗.   เปิดภาคการศึกษา ภาคพิเศษ

 

วันที่ ๙  มีนาคม–๓๐

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

๔ กรกฎาคม

๕ กรกฎาคม

๑๓ กรกฎาคม

๒๐-๓๑ กรกฎาคม

๒๕ กรกฎาคม

๘ สิงหาคม

 

๒.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

             หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖

             ๒.๑ จำนวนนักศึกษาที่รับ

                    ภาคพิเศษ  รับจำนวน  ๒๕  รูป/คน

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                 ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป

                          ๓.๑.๑  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  ๓.๑.๒  เป็นผู้มีความประพฤติดี

                          ๓.๑.๓  เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                  ๓.๒  คุณสมบัติทางการศึกษา

                         ๓.๒.๑  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา (สำหรับผู้จบไม่ตรงสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาหรือพุทธศาสตร์จะต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน)

                         ๓.๒.๒  มีคุณสมบัติอย่างอื่นให้เป็นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในหลักสูตรศาสน ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

                  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ถ้าตรวจพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เข้าศึกษา แม้ว่าจะสอบคัดเลือกได้ก็ตาม

 

๔.  การซื้อใบสมัคร

        ติดต่อสอบถามและซื้อใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ราคาใบสมัครชุดละ ๓๐๐ บาท หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็ปไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.gs.mbu.ac.th

 

๕.  หลักฐานในการสมัคร

             ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

             ๕.๑   สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองวุฒิ ซึ่งมีผู้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน ๑ ชุด

             ๕.๒  สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาโท

๕.๓   รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๓ รูป รูปถ่ายนี้ต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (ติดในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)

             ๕.๔  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

             ๕.๕  หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี)  

             ๕.๖  หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจากอาจารย์ที่ปรึกษา

             ๕.๗  หนังสือใบรับรองแพทย์

             ๕.๘  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือสุทธิ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

             ๕.๙  ให้ผู้สมัครลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ

 

๖.  การยื่นใบสมัคร

             ๖.๑  สมัครด้วยตนเอง

             ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๕ พร้อมทั้งชำระเงินค่าใบสมัคร (๓๐๐ บาท) และค่าสมัคร (๗๐๐ บาท) รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1)ชั้น ๒  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

                  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา    ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                  วันเสาร์  – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

             ๖.๒  ก่อนยื่นใบสมัคร

             ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ ในการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยตนเอง เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

๗. ประกาศเลขที่นั่งสอบ

             บัณฑิตวิทยาลัยจะติดประกาศผังที่นั่งสอบ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เว็ป[ซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.gs.mbu.ac.th

 

๘.  การสอบ

             ๘.๑ การสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                  ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยและสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและระเบียบวิธีวิจัย

                  ๒. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวพระพุทธศาสนา

                  ๓. ภาษาบาลีเบื้องต้น

                  ๔. วิชาเฉพาะสาขาพุทธศาสน์ศึกษา

 

             ๘.๒  การสอบสัมภาษณ์

 

๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

             บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ เว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย gs.mbu.ac.th

 

๑๐.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

             บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบคัดเลือกได้อีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจะคัดชื่อออกถึงแม้ว่าสอบคัดเลือกได้ ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๑.  การติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย

             ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชั้น ๒  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

             โทรศัพท์  ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙-๑๐๖๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๖๐๔๑

 

                     ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                                                  (พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.)

                                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                                                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

ตารางการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

*********

 

 

 

 

วันสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม

 ๒๕๕๘

เวลา

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

สอบวิชาความรู้ทั่วไป

-        ประวัติมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย

-        ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

-        ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ

เวลา

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น.

สอบวิชาเฉพาะสาขา

-        สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

 

วันสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม

 ๒๕๕๘

เวลา

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

สอบสัมภาษณ์

ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ชั้น ๒ (ห้อง ๒๐๔)

 

วันปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๕  กรกฏาคม ๒๕๕๘

 

เวลา

๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น.

 

ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก


 

 

 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: