นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มมร ปฏิบัติกรรมฐาน

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมกรรมฐานของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรม  วัดเขาบรรจบ  ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่วันพุธที่  ๑-๑๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

        พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ(ผศ.ดร.)คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้รายงานต่อพระสาสนโสภณ วิทยากรการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สรุปความว่า “ในนามของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เกล้า ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณฯ เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตารับเป็นวิทยากรในการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
        เกล้า ขอกราบเรียนรายละเอียด และจุดประสงค์ของการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งนี้

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีเปิดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

        สำหรับในปีนี้ กำหนดเข้ารับการอบรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม  วัดเขาบรรจบ  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  รวมระยะเวลา ๑๕ วัน มีนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้ารับการอบรมกรรมฐาน  ๑๒๐  รูป/คน และคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน  ๒๐  รูป/คน รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๑๔๐  รูป/คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกเป็นพระภิกษุ จำนวน ๓๐ รูป เป็นอุบาสก/อุบาสิกาจำนวน ๙๐ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน   ๑๒๐ รูป/คน

        คณาจารย์/เจ้าหน้าที่เป็นพระภิกษุจำนวน ๗ รูป แม่ชีจำนวน ๒ ท่าน คณาจารย์/เจ้าหน้าที่จำนวน ๑๑ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐    รูป/คน
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งผลิตบัณฑิตผู้มีทั้งความรู้ในด้านวิชาการ  และมีความประพฤติที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  หวังว่าเมื่อนักศึกษา ได้ผ่านการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติแล้ว  จะเป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมในการดำเนินชีวิตต่อไป

        บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว เกล้า ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณฯ ได้ให้โอวาท และกล่าวเปิดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล ขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาสืบไป

        พระเดชพระคุณพระสาสนโสภณได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติสรุปความว่า “ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่าคิดเพียงแค่ว่าเป็นการฝึกเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเท่านั้น แต่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ การศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นมีสามอย่างปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ  ปริยัติพวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ การปฏิบัติแม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่ถ้าหากปฏิบัติจริงๆ ก็จะได้ผลคือปฏิเวธตามมา

        สมัยก่อนนักศึกษาจากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยไปฝึกอบรมกรรมฐานที่วัดเขาสุกิม และมาพักที่วัดเขาบรรจบ สมัยนั้นพระอาจาร์ยสมชาย ฐิตวิริโย หรือพระวิสุทธิญาณเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม ยังมีสุขภาพแข็งแรง ก็ได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ หากจำไม่ผิดครั้งแรกประมาณปีพุทธศักราช 2517 เป็นเวลา 40 กว่ามาแล้ว ภายหลังเมื่อมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น ก็ย้ายจึงไปฝึกที่วัดมกุฏคีรีวัน นครราชสีมา นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยก็เปลี่ยนสถานที่ไปฝึกอบรมกรรมฐานที่วัดเขาบรรจบ ตำบลฉมันอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดเขาสุกิมเพราะมีสถานที่เป็นสัปปายะสำหรับการปฏิบัติเงียบสงบ อยู่ไม่ไกลจากชุมชน อาหาร ที่พักก็สะดวกสบาย

        วันนี้เป็นวันแรกที่เราเดินทางมาถึงสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานก็ไม่ขอพูดอะไรมากแต่ขอให้กำลังใจแก่นักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านว่า กรรมฐานนั้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะหากไม่มีการปฏิบัติ ปฏิเวธก็จะไม่เกิดขึ้น ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นเป็นความสันติสุขที่รู้ได้เฉพาะตน ต้องลมือปฏิบัติด้วยตนเอง
 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
08/04/58
 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: