บัณฑิตวิทยาลัย มมร เลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบเข้าศึกษา

          บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาและสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และกำหนดสอบในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 นั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึง จึงออกประกาศเลื่อนกำหนดวันสิ้นสุดการรับสมัครและวันสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: