บัณฑิตวิทยาลัย มมร จัดประกวดบทความวิชาการ

             เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน "วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกรฎาคม ๒๕๕๘ และบัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรมประกวดบทความวิชาการ เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                            

แบบฟอร์มการสมัคร

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: