รายชื่อนักศึกษาผู้นำเสนองานวิจัยวันที่ ๑๘ ตค. ๕๘

         โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีนักศึกษาที่นำเสนองานวิจัย และมีกำหนดการดังนี้

 

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
“National Research Symposium 2015”
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ
วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นำเสนอผลงานวิจัย ๔ ห้อง (ห้องประชุมใหญ่)
         ๑. จ.ส.ต.หญิง วสมน  ทิพย์ณีย์  นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา มมร
         ๒. นาวาอากาศเอกอนุรักษ์  โชติดิลก  นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
         ๓. นายประชัน ชิชะกุล นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสนาและปรัชญา มมร.
         ๔. พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ นิสิตปริญญาเอก ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
         ๕. นางสาวศิริพร  บุญชัยเสถียร นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา มมร.
         ๖. พระสิทธิภัสร์ สิทฺธิเตโช บัณฑิตวิทยาลัย บาฬีพุทธโฆส มจร.
         ๗. นางราตรี ทิพย์เที่ยงแท้ นักศึกษาปริญญาโท พุทธศาสน์ศึกษา มมร.
         ๘. นางน้ำนิตย์  ตันติศิริวัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา มมร
         ๙. นางสาวศุภากร  วังวุฒิภิญโญ บัณฑิตวิทยาลัย บาฬีพุทธโฆส มจร.

หมายเหตุ :      นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ รับผิดชอบห้องประชุมใหญ่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามลำดับ
         ๑. นางสาวสุนันทา กริชไกรวรรณ ประสานขอข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
         ๒. นางสาวบุญพิศ นัยน์พาณิช บอกสัญญาณหมดเวลา ให้เวลาท่านละ ๑๒ นาที ให้เวลาซักถาม ๓ นาที รวมทั้งสิ้น ท่านละ ๑๕ นาที
         ๓. ดร.กิตติวัจน์ ไชยสุข  จัดคิวการขึ้นเวทีของนักศึกษาให้เป็นไปตามลำดับ
         ๔. ดร.รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์  พิธีกรเรียนเชิญนักวิจัยขึ้นบนเวที
         ๕. นักศึกษา ป.เอก รุ่น ๔-๕  ร่วมฟังและซักถามประเด็น
         ๖. เลขานุการกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวทีควบคุมกิจกรรม


เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นำเสนอผลงานวิจัยห้องประชุมย่อย ๒ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
-    นักศึกษาและผู้วิจัย นำเสนอห้องประชุมย่อย ๑๐ รูป/คน
         ๑. นายทรงศักดิ์ เทพสุวรรณวร
         ๒. นางอาปัจศร  ชูแก้วงาม
         ๓. นางอำไพ  บริเวธานันทน์
         ๔. นายสมมาตร  ล้วนศิริ
         ๕. พระปลัดวิสุทธิ์ศรี  นนฺทชโย
         ๖. นางสาวณัฐนันท์  อังศุสิงห์
         ๗. นางสาวภัคศรัณย์  โพธิ์เย็นญาติ
         ๘. พระมหาเศกสิทธิ์ รตนโมลี
         ๙. นายประยงค์  อ่อนตา
         ๑๐.นางสาวศศิธร วัชรสินธุ์
    
หมายเหตุ :  นักศึกษาปริญญาโท ปี ๑-๒  ดำเนินการจัดกิจกรรมในห้องนี้ให้เป็นไปตามลำดับ
         ๑. จัดคิวการขึ้นนำเสนอของนักศึกษา
         ๒. บอกเตือนก่อนหมดเวลา ให้เวลาท่านละ ๑๒ นาที ให้เวลาซักถาม ๓ นาที รวมทั้งสิ้น ท่านละ ๑๕ นาที
         ๓. เป็นพิธีกรเชิญนักศึกษาขึ้นนำเสนอ
         ๔. ร่วมฟังและซักถาม
         ๕. ควบคุมกิจกรรมโดยประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นำเสนอผลงานวิจัยห้องประชุมย่อย ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
-    นักศึกษาและผู้วิจัย นำเสนอห้องประชุมย่อย ๒ จำนวน ๑๑ รูป/คน
         ๑. พระครูโกศลวิหารคุณ
         ๒. ว่าที่ร.ต. ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย
         ๓. พระวศิน ฐานมงฺคโล สธ.
         ๔. พระนราวิช อภิวฒฺฑโน สธ.
         ๕. พระสมเกียรติ ญาณสุทฺโธ สธ.
         ๖. พระสุกุล  ขนฺติสํวโร สธ.
         ๗. พระมหาสุนทร  วรธมฺโม สธ.
         ๘. นางสาวขรินทร์ทิพย์ ม่วงทวี สธ.
         ๙. นายวิชัย กิตติยะอำพล สธ.
         ๑๐.นายสุทน  ทองเล็ก สธ.
         ๑๑. นางสาวสมใจ  ผิวงาม สธ.

    หมายเหตุ :  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปี ๑-๒ รับผิดชอบกิจกรรมในห้องนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามลำดับ
         ๑.  จัดคิวการขึ้นนำเสนอของนักศึกษา
         ๒. บอกเตือนก่อนหมดเวลา
         ๓. เป็นพิธีกรเชิญนักศึกษาขึ้นนำเสนอ
         ๔. ร่วมฟังและซักถาม
         ๕. ควบคุมกิจกรรมโดยประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นำเสนอผลงานวิจัยห้องประชุมย่อย ๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและสาขาวิชาสังคมวิทยา
-    นักศึกษาและผู้วิจัย นำเสนอห้องประชุมย่อย ๓ จำนวน ๑๑ รูป/คน
         ๑. พระครูเกษมโรจนคุณ  
         ๒. พระทองจันทร์ กิตฺติปาโล
         ๓. พระภิญโญ  ตสฺสนาโม
         ๔. นายผไท  กระจ่างยุทธ
         ๕. นางสาวนันทวัน  แสนบัวคำ
         ๖. นายกิตติศักดิ์  วิมล
         ๗. พระวิทย์ธวิช  จิรธมฺโม
         ๘. พระจักพันธ์  กิตฺติเมธี
         ๙. พระศุภกิจ  สุมโน (สังคมวิทยา)
         ๑๐.นายปรเมษฐ์  แก้วชะวงศ์ (สังคมวิทยา)
         ๑๑.นางสาวทิพา เต็มรุ่งโรจน์ วข.สิรินธร

    หมายเหตุ :  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ปี ๑-๒ รับผิดชอบกิจกรรมในห้องนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามลำดับ
         ๑.จัดคิวการขึ้นนำเสนอของนักศึกษา
         ๒.บอกเตือนก่อนหมดเวลา
         ๓.เป็นพิธีกรเชิญนักศึกษาขึ้นนำเสนอ
         ๔.ร่วมฟังและซักถาม
         ๕.ควบคุมกิจกรรมโดยประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

เวลา ๑๖.๐๐ น.    สรุปโครงการ โดยรศ.พิเศษ ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
         -    พิธีกรนิมนต์พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. ขึ้นประจำที่นั่งบนเวที     (รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์ พิธีกรรับผิดชอบ)
         - พิธีกรเรียนเชิญ รศ.พิเศษ ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก ขึ้นกล่าวสรุปโครงการ
    หมายเหตุ :  นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ ๔ เรียนเชิญนักศึกษาจากห้องประชุมย่อย ๑-๔ เข้าห้องประชุมใหญ่ โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อปิดการประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวปิดการประชุม
         - พิธีกรกราบเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบรางวัลประกวดนิทรรศการ
(ดร.กิตติวัจน์  ไชยสุข  ประสานรายชื่อผู้ได้รับรางวัลให้พิธีกร)
         ๑. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
         ๒. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
         ๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
         ๔. สาขาวิชาสังคมวิทยา
         - คณบดีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอบทความวิจัยทุกรูป/คน (นักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสน์รุ่น ๔-๕ จัดเตรียมเกียรติบัตรและจัดคิวผู้เข้ารับเกียรติบัตรอย่างเป็นลำดับและเรียบร้อย
         - มอบของที่ระลึกให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.เดชชาติ  ตรีทรัพย์ (นางสาวลดาวัลย์  สินวีรุทัย เชิญของที่ระลึกมอบคณบดี)
         - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวปิดการประชุม
         - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
         - ถ่ายภาพหมู่รวมทุกสาขาวิชา เป็นเสร็จสิ้นโครงการ
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ

๑๗/๑๐/๕๘

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: