กำหนดการโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

       กำหนดการโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีรายละเอียดปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายดังต่อไปนี้

 

กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
“National Research Symposium 2015”
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ
วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘


 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
            เวลา     ๐๘.๐๐ น. บุคคลผู้ร่วมงานลงทะเบียนรับเอกสาร
            เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชบัณฑิต อธิการบดี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
            เวลา  ๐๙.๑๐ น. พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่ออธิการบดี
            เวลา ๐๙.๑๕ น.  พระราชบัณฑิต อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการและกล่าวสัมโมทนียกถา
            เวลา ๐๙.๓๐ น.  อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี ๙ รูป/คน (MBU Thesis Awards)
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ๔ รางวัล ได้แก่
            ๑.จ.ส.ต.หญิง วสมน  ทิพณีย์
            ๒.นางสาวศิริพร  บุญชัยเสถียร
            ๓.นางราตรี  ทิพย์เที่ยงแท้
            ๔.นางทักษิณา ก้อนดอน
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ๒ รางวัล ได้แก่
            ๑.คุณประชัน ชิชะกุล
            ๒.ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ๒ รางวัล ได้แก่
            ๑.พระอภิชาติ อภิชาโต
            ๒.นักศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง
สาขาวิชาสังคมวิทยา ๑ รางวัล ได้แก่
            ๑.พระสมชาย  ปภากโร
เวลา ๐๙.๔๕ น. คณบดีมอบของที่ระลึกถวายอธิการบดี
เวลา ๐๙.๕๐ น. อธิการบดีถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและผู้ได้รับรางวัล
เวลา ๑๐.๐๐ น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษานำอธิการบดีเยี่ยมชมนิทรรศการ
                     วิชาการ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๔๐  น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยเพื่อการปฏิรูปในศตวรรษที่ ๒๑”
                           โดย นายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

                            วิจัยแห่งชาติ
เวลา ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐  น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยเพื่อการปฏิรูปในศตวรรษที่ ๒๑”
                               
โดย รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ ประธานกรรมการสำนักงาน

                                พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
                                Gistda
เวลา  ๑๑. ๓๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์/รับประทานอาหารกลางวัน
                        (ฝ่ายอาหาร)
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นำเสนอผลงานวิจัย ๔ ห้อง
            -  นักศึกษาและผู้วิจัย นำเสนอห้องประชุมใหญ่  ๙  รูป/คน
            ๑.จ.ส.ต.หญิง วสมน  ทิพย์ณีย์  นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา มมร
            ๒.นาวาอากาศเอกอนุรักษ์  โชติดิลก  นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
            ๓.นายประชัน ชิชะกุล นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสนาและปรัชญา มมร
            ๔.พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ นิสิตปริญญาเอก ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
            ๕. นางสาวศิริพร  บุญชัยเสถียร นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา มมร
            ๖. พระสิทธิภัสร์ สิทฺธิเตโช บัณฑิตวิทยาลัย บาฬีพุทธโฆส มจร.
            ๗. นางราตรี ทิพย์เที่ยงแท้ นักศึกษาปริญญาโท พุทธศาสน์ศึกษา มมร
            ๘. นางน้ำนิตย์  ตันติศิริวัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา มมร
            ๙. นางสาวศุภากร  วังวุฒิภิญโญ บัณฑิตวิทยาลัย บาฬีพุทธโฆส มจร.
    เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นำเสนอผลงานวิจัยห้องประชุมย่อย ๒ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
-    นักศึกษาและผู้วิจัย นำเสนอห้องประชุมย่อย ๑๐ รูป/คน
            ๑.    นายทรงศักดิ์ เทพสุวรรณวร
            ๒.    นางอาปัจศร  ชูแก้วงาม
            ๓.    นางอำไพ  บริเวธานันทน์
            ๔.    นายสมมาตร  ล้วนศิริ
            ๕.    พระปลัดวิสุทธิ์ศรี  นนฺทชโย
            ๖.    นางสาวณัฐนันท์  อังศุสิงห์
            ๗.    นางสาวภัคศรัณย์  โพธิ์เย็นญาติ
            ๘.    พระมหาเศกสิทธิ์ รตนโมลี
            ๙.    นายประยงค์  อ่อนตา
            ๑๐.    นางสาวศศิธร วัชรสินธุ์
    เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นำเสนอวิจัยห้องประชุมย่อย ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา -    นักศึกษาและผู้วิจัย นำเสนอห้องประชุมย่อย ๒ จำนวน ๑๑ รูป/คน
            ๑.    พระครูโกศลวิหารคุณ
            ๒.    ว่าที่ร.ต. ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย
            ๓.    พระวศิน ฐานมงฺคโล สธ.
            ๔.    พระนราวิช อภิวฒฺฑโน สธ.
            ๕.    พระสมเกียรติ ญาณสุทฺโธ สธ.
            ๖.    พระสุกุล  ขนฺติสํวโร สธ.
            ๗.    พระมหาสุนทร  วรธมฺโม สธ.
            ๘.    นางสาวขรินทร์ทิพย์ ม่วงทวี สธ.
            ๙.    นายวิชัย กิตติยะอำพล สธ.
            ๑๐.     นายสุทน  ทองเล็ก สธ.
            ๑๑.     นางสาวสมใจ  ผิวงาม สธ.
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นำเสนอวิจัยห้องประชุมย่อย ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและสาขาวิชาสังคมวิทยา
-    นักศึกษาและผู้วิจัย นำเสนอห้องประชุมย่อย ๓ จำนวน ๑๑ รูป/คน
            ๑.    พระครูเกษมโรจนคุณ  
            ๒.    พระทองจันทร์ กิตฺติปาโล
            ๓.    พระภิญโญ  ตสฺสนาโม
            ๔.    นายผไท  กระจ่างยุทธ
            ๕.    นางสาวนันทวัน  แสนบัวคำ
            ๖.    นายกิตติศักดิ์  วิมล
            ๗.    พระวิทย์ธวิช  จิรธมฺโม
            ๘.    พระจักพันธ์  กิตฺติเมธี
            ๙.    พระศุภกิจ  สุมโน (สังคมวิทยา)
            ๑๐.    นายปรเมษฐ์  แก้วชะวงศ์ (สังคมวิทยา)
            ๑๑.    นางสาวทิพา เต็มรุ่งโรจน์ วข.สิรินธร
    เวลา ๑๖.๐๐ น.    สรุปโครงการโดย รศ.พิเศษ ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก
                ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
    เวลา ๑๖.๑๕ น.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบรางวัลประกวดนิทรรศการดีเด่น
            ๑. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
            ๒. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
            ๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
            ๔. สาขาวิชาสังคมวิทยา
    เวลา ๑๖.๑๕ น.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวปิดการประชุม

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนำเสนแผลงานวิจัยฯ

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: