รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาฯ

           รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนำเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์ วารสาร และผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกสาขาวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

*******

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

นางอำไพ บริเวธานันท์

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

นายสมมาตร ล้วนศิริ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

จ่าสิบเอกสำเนาว์  พยนต์

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

โปสเตอร์

นางอาปัจศร  ชูแก้วงาม

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

โปสเตอร์

พระวศิน ฐานมงฺคโล สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

พระนราวิช อภิวฒฺฑโน สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

พระสมเกียรติ ญาณสุทฺโธ สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

พระสุกุล  ขนฺติสํวโร สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

พระมหาสุนทร  วรธมฺโม สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

๑๐

นางสาวขรินทร์ทิพย์ ม่วงทวี สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

๑๑

นายวิชัย กิตติยะอำพล สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

๑๒

นายสุทน  ทองเล็ก สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

๑๓

นางสาวสมใจ  ผิวงาม สธ.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีย่อย

๑๔

พระสิทธิภัสร์  สิทฺธิเตโช

บาฬีพุทธโฆส มจร.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

เวทีใหญ่

๑๕

นายทรงศักดิ์ เทพสุวรรณวร

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

วารสาร

๑๖

นางราตรี  ทิพย์เที่ยงแท้

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

วารสาร

๑๗

นายวสวัสต์  กิตติธีระสิทธิ์

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

วารสาร

๑๘

พระครูปลัดวสันติ วิปุโล

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

โปสเตอร์

๑๙

นายไพรัช  เหมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

โปสเตอร์


 
   

 

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

*******

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

ว่าที่ร.ต.ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.โท

เวทีย่อย

พระรุตน์   กิตฺติโสภโณ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.โท

โปสเตอร์

พระเสด็จ ฐิตสาสโน

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.โท

โปสเตอร์

มณฑาทิพย์ อุดมมงคลรัตน

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.โท

โปสเตอร์

 

 

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ป.เอก

*******

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วสมน  ทิพย์ณีย์

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

เวทีใหญ่

นางสาวณัฐนันท์  อังศุสิงห์

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

วิพากษ์เวทีย่อย

นางสาวภัคศรัณย์  โพธิ์เย็นญาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

วิพากษ์เวทีย่อย

พระมหาเศกสิทธิ์ รตนโมลี

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

วิพากษ์เวทีย่อย

นายประยงค์  อ่อนตา

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

วิพากษ์เวทีย่อย

นางสาวศศิธร วัชรสินธุ์

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

วิพากษ์เวทีย่อย

พระครูปลัดวิสุทธิ์ศรี  นนฺทชโย

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

วิพากษ์เวทีย่อย

 

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัขญา

*******

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

นายประชัน ชิชะกุล

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.เอก

เวทีใหญ่

พระครูโกศลวิหารคุณ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.เอก

เวทีย่อย

พระครูโกศลอรรถกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.เอก

โปสเตอร์

 

 
   

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

 

*******

 

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

น.อ.อนุรักษ์ โชติดิลก

รร.นายเรืออากาศ

นวมินทกษัตริยาธิราช

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

 

เวทีใหญ่

พระครูเกษมโรจนคุณ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

พระทองจันทร์  กิตฺติปาโล

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

พระภิญโญ  ตสฺสนาโม

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

นายไผท  กระจ่างยุทธ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

นางสาวนันทวัน แสนบัวคำ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

นายกิตติศักดิ์ วิมล

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

พระวิทย์ธวัช  จิรธมฺโม

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

พระจักรพันธ์  กิตฺติเมธี

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

๑๐

นางสาวทิพา เต็มรุ่งโรจน์

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

เวทีย่อย

๑๑

นางธนภร  รัตติกาลสุขะ

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๑๒

พระวุฒิ ธมฺมเถโร

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๑๓

พระอภิชาติ  อภิชาโต

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๑๔

นางสกาวรัตน์  ศรีเจริญวงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๑๕

นายสุรชัย รัศมีแก้ว

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๑๖

พระบุญเสียง  สตฺตจิตฺโต

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๑๗

พระพงษ์อนันต์  จิรวํโส

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๑๘

พระอภิรักษ์  สิกฺขาธโร

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๑๙

พระบุญเธง  อตฺตรกฺขิโต

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๐

พระสมุห์ฉลาด ติสฺสวโร

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๑

พระสาคร  จิตฺตสาโร

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๒

พระสุรัตน์ ขนฺติโก ศช.

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๓

พระสำเนียง  ปภสฺสโร ศช.

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๔

นายสัญญา ภูอาจดั้น

บัณฑิตวิทยาลัย มมร

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๕

ผศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร

ม.กรุงเทพธนบุรี

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๖

นายธวัชชัย แสวงรัพย์

ม.กรุงเทพธนบุรี

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๗

จรินทร์ สวนแก้ว

ม.กรุงเทพธนบุรี

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๘

นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ

ม.กรุงเทพธนบุรี

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๒๙

โสภาพิมพ์  สิมะกุลธร

ม.กรุงเทพธนบุรี

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๐

นายณัฐพล  ทองรัตน์

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๑

ส.ต.อ.หญิง อันน์ชิญาณ ฮาเฮาะ

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๒

พระกิติพล กิตฺติพโล

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๓

พระปัญญา จนฺทโสภโณ

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๔

พระพงษ์ศิริ  สิริสมฺปนฺโน

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๕

พระสง่า  โชติวณฺโณ

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๖

พระขจรศักดิ์  ขนฺติพโล

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๗

นายนวพันธ์ แสงสำเริง

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๘

พระสุรนาท  ญาณสมฺปนฺโน

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

๓๙

ด.ต.สนุก  สิงห์มาตร

บัณฑิตวิทยาลัย วข.รอ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

โปสเตอร์

 

 

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

 

*******

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

พระสิทธิภัสร์  สิทฺธิเตโช

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

เวทีใหญ่

นางสาวศุภากร  วังวุฒิภิญโญ

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

เวทีใหญ่

พระใบฎีกาพิพัฒน์  จิตฺตวฑฺโฒ

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

แม่ชีญาณี  ฤทธิเดช

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

พระมหาประสิทธิ์ชัย ปณฺฑิโต

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

พระฉัตรชัย  อภินนฺโท

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

พระครูสังฆรักษ์จำเนียร  หาสธมฺโม

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

พระวรชัย สุวโจ

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

พระสมุห์คูณ  ติกฺขปญฺโญ

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

๑๐

พระใบฎีกาธีรเชฎฐ์  สุรธีโร

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

๑๑

PhraBhikhu  Varamonkkalo

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

๑๒

พระสมุห์ธราธร  ฐานธมฺโม

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

๑๓

นางสาวพรทิพย์  พรมชาติ

บาฬีพุทธโฆษ มจร.

วิปัสสนาภาวนา

ป.โท

โปสเตอร์

 

 
   

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สาขาวิชาสังคมวิทยา

 

*******

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

พระศุภกิจ สุมโน

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

สังคมวิทยา

ป.โท

เวทีย่อย

นายปรเมษฐ์ แก้วชะวงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

สังคมวิทยา

ป.โท

เวทีย่อย

นายวิชัย จิรวัฒนกูลชัย

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

สังคมวิทยา

ป.โท

เวทีย่อย

นางวาสนา  เอี่ยมสิน

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

สังคมวิทยา

ป.โท

โปสเตอร์

นางสาวจิราภรณ์  ขำณรงค์

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

สังคมวิทยา

ป.โท

โปสเตอร์

นายวิรวิศว์  สามารถ

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

สังคมวิทยา

ป.โท

โปสเตอร์

พระสมชาย  ปภากโร

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

สังคมวิทยา

ป.โท

โปสเตอร์

 

 

 
   

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล MBU THESIS AWARDS

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ผู้ที่ได้รับรางวัล

 

*******

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

จ.ส.ต.หญิง วสมน ทิพณีย์

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

รางวัล

นางสาวศิริพร  บุญชัยเสถียร

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.เอก

รางวัล

นางราตรี  ทิพย์เที่ยงแท้

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

รางวัล

นางทักษิณา  ก้อนดอน

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

ป.โท

รางวัล

นายประชัน ชิชะกุล

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.เอก

รางวัล

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์  ทวีศักดิ์วิชิตชัย

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสนาและปรัชญา

ป.โท

รางวัล

พระอภิชาติ อภิชาโต

บัณฑิตวิทยาลัย

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

รางวัล

นักศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง

บัณฑิตวิทยาลัย

รัฐศาสตร์การปกครอง

ป.โท

รางวัล

พระสมชาย  ปภากโร

บัณฑิตวิทยาลัย วข.ศศ.

สังคมวิทยา

ป.โท

รางวัล

 

                           

 
   

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

“National Research Symposium 2015”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
คณาจารย์

*******

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

สถาบัน

วิจัย

ระดับ

หมายเหตุ

พระราชบัณฑิต

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์

อาจารย์

โปสเตอร์

พระเทพวิสุทธิกวี

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์

อาจารย์

โปสเตอร์

พระศรีมงคลเมธี

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์

อาจารย์

โปสเตอร์

พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์

อาจารย์

โปสเตอร์

ผศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน

คณะศาสนาและปรัชญา

ปรัชญา

อาจารย์

โปสเตอร์

ผศ.มงคล  มาลี

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์

อาจารย์

โปสเตอร์

รศ.ดร.มานพ  นักการเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

อาจารย์

วารสาร

ผศ.ดร.ภาษิต  สุวรรณดี

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

อาจารย์

วารสาร

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย วข.สธ.

พุทธศาสน์ศึกษา

อาจารย์

วารสาร

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: