ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องหยุดการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศให้หยุดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

กำหนดการ

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr/955-2015-11-05-04-16-00#.VkmboL-Cn3i

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: