ประกาศ : รับสมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๐

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๑. ประกาศเรื่อง "การสมัครเรียนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐" ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. คู่มือสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ระเบียบมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๑. ประกาศเรื่อง "การสมัครเรียนในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐" ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. คู่มือสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ระเบียบมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: