บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มมร

      บรรกาศการสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

กดที่ link เพื่อชมภาพ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1625705510786762&set=pcb.1625708880786425&type=3&theater

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: