การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มมร 2560

       พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย,พระศรีวินยาภรณ์,ดร. ประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน,ดร.ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,รศ.(พิเศษ)ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธานสาขาวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก และปริญญาโท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1626064407417539&set=pcb.1626067364083910&type=3&theater

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: