ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก 2560

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: