โครงการประชุมวิชาการ 2560

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposium 2017" ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: