บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานครบรอบ 30 ปี

      บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะมีอายุครบ 30 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อสถาบัน คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีมติจัดกิจกรรมวันครบรอบ 30 ปีบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มมร

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: