ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการ 2560

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposium 2017" ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก 2560

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ : รับสมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๐

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต มมร

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญานั้น บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตมีรายนามดังต่อไปนี้ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2560

        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการปกครองนั้น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2560

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการปกครอง มีผู้เข้าสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  มีรายนามดังต่อไปนี้

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มมร 2560

       พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย,พระศรีวินยาภรณ์,ดร. ประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน,ดร.ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,รศ.(พิเศษ)ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธานสาขาวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก และปริญญาโท

กำหนดการโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถาน 2560

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถานและสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2560-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ 2559

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ที่หอประชุมสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 มีกำหนดการ ดังต่อไปนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: