ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 2559

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท มมร 2559


     วันที่ 6 สิงหาคม 2559 พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีพระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ ที่หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งดการเรียนการสอนในวันที่ 30-31 มกราคม 2559

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศให้ตัดกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในวันเวลาดังกล่าว ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

โครงการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B.๗.๑) วันอังคารที่ ๒๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  ดังนั้น จึงได้ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อเข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะสงฆ์ไทย-บังคลาเทศเจริญพุทธมนต์พิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรไทย  สมเด็จพระสังฆนายก สุทธนันทา มหาเถโร ประธานชาวพุทธ วัดกะมาลาปูร์ ธรรมรายิกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธโลก ร่วมด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ(ฯ พณ ฯ ไชดา มูนา ทัสนีม) ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ "พระศรีวินยาภรณ์"

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดจัดงานมุทิตาสักการะแด่ "พระศรีวินยาภรณ์" (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ,ดร.) ในโอกาสที่ได้รับการตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ขอเรียน/เชิญ/เจริญพร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษยานุศิษย์ มาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว

ประเทศบังคลาเทศจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สถานทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา งานจัดที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องหยุดการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศให้หยุดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทูตบังคลาเทศเยี่ยม มมร

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. Ms.Saida Muna Tasneem Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of Bangladesh พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: