ข่าวกิจกรรม

โครงการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B.๗.๑) วันอังคารที่ ๒๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  ดังนั้น จึงได้ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อเข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะสงฆ์ไทย-บังคลาเทศเจริญพุทธมนต์พิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรไทย  สมเด็จพระสังฆนายก สุทธนันทา มหาเถโร ประธานชาวพุทธ วัดกะมาลาปูร์ ธรรมรายิกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธโลก ร่วมด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ(ฯ พณ ฯ ไชดา มูนา ทัสนีม) ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ "พระศรีวินยาภรณ์"

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดจัดงานมุทิตาสักการะแด่ "พระศรีวินยาภรณ์" (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ,ดร.) ในโอกาสที่ได้รับการตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ขอเรียน/เชิญ/เจริญพร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษยานุศิษย์ มาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว

ประเทศบังคลาเทศจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สถานทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา งานจัดที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องหยุดการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศให้หยุดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทูตบังคลาเทศเยี่ยม มมร

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. Ms.Saida Muna Tasneem Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of Bangladesh พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาฯ

           รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนำเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์ วารสาร และผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกสาขาวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

       กำหนดการโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีรายละเอียดปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายดังต่อไปนี้

รายชื่อนักศึกษาผู้นำเสนองานวิจัยวันที่ ๑๘ ตค. ๕๘

         โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีนักศึกษาที่นำเสนองานวิจัย และมีกำหนดการดังนี้

โครงการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๘

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: