ข่าวกิจกรรม

ผู้นำเสนองานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการ 2559

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ที่หอประชุมสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 มีรายชื่อผู้นำเสนงานวิจัยบนเวที ดังต่อไปนี้

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 2559

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท มมร 2559


     วันที่ 6 สิงหาคม 2559 พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีพระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ ที่หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งดการเรียนการสอนในวันที่ 30-31 มกราคม 2559

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศให้ตัดกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในวันเวลาดังกล่าว ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

โครงการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B.๗.๑) วันอังคารที่ ๒๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  ดังนั้น จึงได้ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อเข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะสงฆ์ไทย-บังคลาเทศเจริญพุทธมนต์พิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรไทย  สมเด็จพระสังฆนายก สุทธนันทา มหาเถโร ประธานชาวพุทธ วัดกะมาลาปูร์ ธรรมรายิกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธโลก ร่วมด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ(ฯ พณ ฯ ไชดา มูนา ทัสนีม) ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ "พระศรีวินยาภรณ์"

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดจัดงานมุทิตาสักการะแด่ "พระศรีวินยาภรณ์" (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ,ดร.) ในโอกาสที่ได้รับการตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ขอเรียน/เชิญ/เจริญพร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษยานุศิษย์ มาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว

ประเทศบังคลาเทศจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สถานทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา งานจัดที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องหยุดการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศให้หยุดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: