ข่าวกิจกรรม

กำหนดการโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถาน 2560

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถานและสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2560-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ 2559

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ที่หอประชุมสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 มีกำหนดการ ดังต่อไปนี้

ผู้นำเสนองานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการ 2559

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ที่หอประชุมสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 มีรายชื่อผู้นำเสนงานวิจัยบนเวที ดังต่อไปนี้

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 2559

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท มมร 2559


     วันที่ 6 สิงหาคม 2559 พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีพระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ ที่หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งดการเรียนการสอนในวันที่ 30-31 มกราคม 2559

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศให้ตัดกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในวันเวลาดังกล่าว ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

โครงการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B.๗.๑) วันอังคารที่ ๒๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  ดังนั้น จึงได้ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อเข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: