ข่าวกิจกรรม

ทูตบังคลาเทศเยี่ยม มมร

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. Ms.Saida Muna Tasneem Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of Bangladesh พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาฯ

           รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนำเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์ วารสาร และผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกสาขาวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

       กำหนดการโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีรายละเอียดปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายดังต่อไปนี้

รายชื่อนักศึกษาผู้นำเสนองานวิจัยวันที่ ๑๘ ตค. ๕๘

         โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีนักศึกษาที่นำเสนองานวิจัย และมีกำหนดการดังนี้

โครงการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๘

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มมร

       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา13.30 น.

บัณฑิตวิทยาลัย มมร จัดประกวดบทความวิชาการ

             เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน "วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกรฎาคม ๒๕๕๘ และบัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรมประกวดบทความวิชาการ เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มมร เลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบเข้าศึกษา

          บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มมร ปฏิบัติกรรมฐาน

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมกรรมฐานของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรม  วัดเขาบรรจบ  ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่วันพุธที่  ๑-๑๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

บัณฑิตวิทยาลัย มมร เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ในสามสาขาวิชาคือสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มมร เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: