ข่าวกิจกรรม

คณะสงฆ์ไทย-บังคลาเทศเจริญพุทธมนต์พิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรไทย  สมเด็จพระสังฆนายก สุทธนันทา มหาเถโร ประธานชาวพุทธ วัดกะมาลาปูร์ ธรรมรายิกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธโลก ร่วมด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ(ฯ พณ ฯ ไชดา มูนา ทัสนีม) ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ "พระศรีวินยาภรณ์"

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดจัดงานมุทิตาสักการะแด่ "พระศรีวินยาภรณ์" (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ,ดร.) ในโอกาสที่ได้รับการตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ขอเรียน/เชิญ/เจริญพร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษยานุศิษย์ มาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว

ประเทศบังคลาเทศจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สถานทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา งานจัดที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องหยุดการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศให้หยุดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทูตบังคลาเทศเยี่ยม มมร

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. Ms.Saida Muna Tasneem Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of Bangladesh พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาฯ

           รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนำเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์ วารสาร และผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกสาขาวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

       กำหนดการโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีรายละเอียดปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายดังต่อไปนี้

รายชื่อนักศึกษาผู้นำเสนองานวิจัยวันที่ ๑๘ ตค. ๕๘

         โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีนักศึกษาที่นำเสนองานวิจัย และมีกำหนดการดังนี้

โครงการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๘

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ “National Research Symposium 2015” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มมร

       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา13.30 น.

บัณฑิตวิทยาลัย มมร จัดประกวดบทความวิชาการ

             เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน "วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกรฎาคม ๒๕๕๘ และบัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรมประกวดบทความวิชาการ เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: