ข่าวกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

       ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้เจริญศรัทธาได้ร่วมทำบุญซื้อผ้าห่มพุทธสังเวชนียสถาน ทั้ง ๔ แห่ง รวมความยาว ๘๐ เมตร เท่ากับพระชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในราคาเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปห่มพุทธสังเวชนียสถาน ได้แก่ เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา) พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน สถานที่ปรินิพพาน (กุสินารา) และธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา (พาราณสี) โดยอัญเชิญไปพร้อมกับคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยในโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ในวันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ นี้
       ขอจงมีความสุขสวัสดี เต็มเปี่ยมด้วยพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ในการมีศรัทธาร่วมบุญถวายผ้าห่มพุทธสังเวชนียสถานในครั้งนี้เทอญ

       ผู้สนใจบริจาคติดต่อที่ รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์ โทร 08-9992-4791 หรือโอนเงินเข้าบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเลขที่บัญชี 006-1-35487-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์

สัมมนาวิชาการ

           นักศึกษาหลักสูตรศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง"พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์" โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน มาบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา 

ประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจำปี ๒๕๕๗“National Research Symposium 2014” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีหลัการและกำหนดการดังต่อไปนี้

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร

           วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง กองธรรมศาสตร์ ราชบัณฑิตสถาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจรเรื่อง “ศาสนากับการสร้างค่านิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย”

ปฏิทินการศึกษา 2/2557

       ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุณาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา ลงทะเบียน และวันเปิดเรียน

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1)

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการฯ

        วันที่ 19 ตุลาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งบัณฑิตที่นำเสนอผลงาน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ยังมาร่วมงาน คณาจารย์จากทุกสาขาวิชามาให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันเต็มที่ ปีนี้ผ่านพ้นไป ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ ขอเชิญชมภาพกิจกรรมบางส่วน  ที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการ
โครงการ “ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
National Research Symposium 2014”
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ
วันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

*******


วันอาทิตย์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
เวลา  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  พิธีการ
             - อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
             - พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. กล่าวถวายรายงาน
             - อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรวิทยานิพนธ์และงานวิจัยดีเด่น
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. เสวนาวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยให้ได้ความสุขอย่างยั่งยืน”
             - ผู้ร่วมเสวนาท่าน ๑ พระเทพวิสุทธิกวี, ดร.
             - ผู้ร่วมเสวนาท่าน ๒ นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์
             - ผู้ร่วมเสวนาท่าน ๓ รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
             - ผู้ดำเนินการเสวนา รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
              เวทีใหญ่ นักศึกษา/นิสิต/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
              เวทีย่อย (๑) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
              เวทีย่อย (๒) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
              เวทีย่อย (๓) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
              เวทีย่อย (๔) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
              เวทีย่อย (๕) สาขาวิชาสังคมวิทยา 
เวลา ๑๖.๐๐– ๑๖.๓๐ น.   สรุปโครงการ โดยพระมหาสายรุ้ง  อินฺทาวุโธ, ดร.
เวลา ๑๖.๓๐– ๑๗.๐๐ น. ปิดโครงการสัมมนา โดยพระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557

          วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมงาน “โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

ประชุมคณะกรรมการบริหารวารสารบัณฑิตศาส์น มมร

             พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศาส์น มมร ตามคำสั่งที่ 1429/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศาส์น มมร ที่ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.

มมร ร่วมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มจร

    พระเมธาวินัยรส, (ผศ.ดร.) รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์  พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: