ข่าวกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มมร เลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบเข้าศึกษา

          บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มมร ปฏิบัติกรรมฐาน

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมกรรมฐานของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรม  วัดเขาบรรจบ  ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่วันพุธที่  ๑-๑๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

บัณฑิตวิทยาลัย มมร เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ในสามสาขาวิชาคือสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มมร เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” พุทธศักราช 2558

           

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสวนาและประกวดบทความวิชาการ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” พุทธศักราช 2558 ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วันที่ 2-3 มีนาคม 2558

 

มมร เข้านมัสการองค์ดาไลลามะ

     

    พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้านมัสการองค์ดาไลลามะผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต ณ Tibetan Sos Youth Hostel,Rohini  กรุงเดลี ประเทศอินเดีย  ในโครงการนมัสการสังเวชนียสถาน และสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย  (29 มกราคม 2558)

ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐอินเดีย เยี่ยม มมร

         

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร. อินเดอร์ จิต ซิงค์ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐอินเดีย พร้อมด้วยคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมภารกิจของมหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายระบบการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยและจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาหลักฐานทางพุทธประวัติ เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่ภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถานและสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย วันที่ ๒๓ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปฐมนิเทศ โครงการนมัสการสังเวชนียสถาน

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศโครงการนมัสการสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาลและสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย ซึ่งมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

       ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้เจริญศรัทธาได้ร่วมทำบุญซื้อผ้าห่มพุทธสังเวชนียสถาน ทั้ง ๔ แห่ง รวมความยาว ๘๐ เมตร เท่ากับพระชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในราคาเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปห่มพุทธสังเวชนียสถาน ได้แก่ เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา) พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน สถานที่ปรินิพพาน (กุสินารา) และธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา (พาราณสี) โดยอัญเชิญไปพร้อมกับคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยในโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ในวันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ นี้
       ขอจงมีความสุขสวัสดี เต็มเปี่ยมด้วยพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ในการมีศรัทธาร่วมบุญถวายผ้าห่มพุทธสังเวชนียสถานในครั้งนี้เทอญ

       ผู้สนใจบริจาคติดต่อที่ รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์ โทร 08-9992-4791 หรือโอนเงินเข้าบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเลขที่บัญชี 006-1-35487-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์

สัมมนาวิชาการ

           นักศึกษาหลักสูตรศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง"พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์" โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน มาบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: