ข่าวกิจกรรม

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” พุทธศักราช 2558

           

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสวนาและประกวดบทความวิชาการ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” พุทธศักราช 2558 ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วันที่ 2-3 มีนาคม 2558

 

มมร เข้านมัสการองค์ดาไลลามะ

     

    พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้านมัสการองค์ดาไลลามะผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต ณ Tibetan Sos Youth Hostel,Rohini  กรุงเดลี ประเทศอินเดีย  ในโครงการนมัสการสังเวชนียสถาน และสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย  (29 มกราคม 2558)

ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐอินเดีย เยี่ยม มมร

         

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร. อินเดอร์ จิต ซิงค์ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐอินเดีย พร้อมด้วยคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมภารกิจของมหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายระบบการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยและจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาหลักฐานทางพุทธประวัติ เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่ภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถานและสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย วันที่ ๒๓ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปฐมนิเทศ โครงการนมัสการสังเวชนียสถาน

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศโครงการนมัสการสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาลและสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย ซึ่งมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

       ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้เจริญศรัทธาได้ร่วมทำบุญซื้อผ้าห่มพุทธสังเวชนียสถาน ทั้ง ๔ แห่ง รวมความยาว ๘๐ เมตร เท่ากับพระชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในราคาเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปห่มพุทธสังเวชนียสถาน ได้แก่ เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา) พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน สถานที่ปรินิพพาน (กุสินารา) และธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา (พาราณสี) โดยอัญเชิญไปพร้อมกับคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยในโครงการกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ในวันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ นี้
       ขอจงมีความสุขสวัสดี เต็มเปี่ยมด้วยพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ในการมีศรัทธาร่วมบุญถวายผ้าห่มพุทธสังเวชนียสถานในครั้งนี้เทอญ

       ผู้สนใจบริจาคติดต่อที่ รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์ โทร 08-9992-4791 หรือโอนเงินเข้าบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเลขที่บัญชี 006-1-35487-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์

สัมมนาวิชาการ

           นักศึกษาหลักสูตรศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง"พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์" โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน มาบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา 

ประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจำปี ๒๕๕๗“National Research Symposium 2014” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีหลัการและกำหนดการดังต่อไปนี้

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร

           วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง กองธรรมศาสตร์ ราชบัณฑิตสถาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจรเรื่อง “ศาสนากับการสร้างค่านิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย”

ปฏิทินการศึกษา 2/2557

       ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุณาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา ลงทะเบียน และวันเปิดเรียน

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1)

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: