ข่าวกิจกรรม

ประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจำปี ๒๕๕๗“National Research Symposium 2014” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีหลัการและกำหนดการดังต่อไปนี้

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร

           วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง กองธรรมศาสตร์ ราชบัณฑิตสถาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจรเรื่อง “ศาสนากับการสร้างค่านิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย”

ปฏิทินการศึกษา 2/2557

       ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุณาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา ลงทะเบียน และวันเปิดเรียน

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1)

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการฯ

        วันที่ 19 ตุลาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งบัณฑิตที่นำเสนอผลงาน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ยังมาร่วมงาน คณาจารย์จากทุกสาขาวิชามาให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันเต็มที่ ปีนี้ผ่านพ้นไป ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ ขอเชิญชมภาพกิจกรรมบางส่วน  ที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการ
โครงการ “ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
National Research Symposium 2014”
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ
วันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

*******


วันอาทิตย์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
เวลา  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  พิธีการ
             - อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
             - พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. กล่าวถวายรายงาน
             - อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรวิทยานิพนธ์และงานวิจัยดีเด่น
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. เสวนาวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยให้ได้ความสุขอย่างยั่งยืน”
             - ผู้ร่วมเสวนาท่าน ๑ พระเทพวิสุทธิกวี, ดร.
             - ผู้ร่วมเสวนาท่าน ๒ นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์
             - ผู้ร่วมเสวนาท่าน ๓ รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
             - ผู้ดำเนินการเสวนา รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
              เวทีใหญ่ นักศึกษา/นิสิต/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
              เวทีย่อย (๑) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
              เวทีย่อย (๒) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
              เวทีย่อย (๓) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
              เวทีย่อย (๔) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
              เวทีย่อย (๕) สาขาวิชาสังคมวิทยา 
เวลา ๑๖.๐๐– ๑๖.๓๐ น.   สรุปโครงการ โดยพระมหาสายรุ้ง  อินฺทาวุโธ, ดร.
เวลา ๑๖.๓๐– ๑๗.๐๐ น. ปิดโครงการสัมมนา โดยพระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557

          วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมงาน “โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

ประชุมคณะกรรมการบริหารวารสารบัณฑิตศาส์น มมร

             พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศาส์น มมร ตามคำสั่งที่ 1429/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศาส์น มมร ที่ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.

มมร ร่วมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มจร

    พระเมธาวินัยรส, (ผศ.ดร.) รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์  พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มมร

            วันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 พระมหาวิทยา ปริปุณณสีโล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

หยุดเทศกาลสงกรานต์ ปฏิบัติกรรมฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณะนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ไปปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดเขาบรรจบ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 1 -15 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ วันที่ 12-16 เมษายน 2557 ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ติดต่อช่วงหลังวันที่ 16 เมษายน 2557 เป็นต้นไป จึงประกาศเพื่อทราบทั่วกัน

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: