ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ 2557

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกูฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม มีกำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่  9 สิงหาคม 2557 ที่อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน มีรายนามดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

           ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 มีผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ และขอให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

          บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษามหาบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามประกาศดังต่อไปนี้

ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการเสวนาธรรมและประกวดบทความวิชาการ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๙-๑๐ กรกฎาคม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" พุทธศักราช ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เขียนบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม ๓) เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แสดงออกทางวิชาการอย่างถูกต้อง ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมพระยาววชิรญาณวงศ์ (ฺB7.3)

บัณฑิตวิทยาลัย มมร ขอน้อมถวายอภิสัมมานสักการะด้วยเศีรยเกล้า

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอน้อมถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศีรยเกล้า

พิธีประทานปริญญาบัตร มมร 24-25 พฤษภาคม 2557

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 59 จำนวน 2251 รูป/คน ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 21 จำนวน 956 รูป/คนและศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 จำนวน 14 รูป/คน รวม 3221 รูป/คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธมณฑล นครปฐม ในนามผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มมร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/ท่าน

กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฯ

กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฯ

วันมาฆบูชา ๒๕๕๗

การประกวดบรรยายธรรม (สุนทรพจน์) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย B 7.1)

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

ขอเชิญประกวดบรรยายธรรม (สุนทรพจน์) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗

   บัณฑิตวิทยาลัย มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยกราบอาราธนาพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ บัณฑิตวิทยาลัย มมร ศาลายา จ.นครปฐม วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: