ข่าวกิจกรรม

กำหนดการเสวนาธรรมและประกวดบทความวิชาการ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๙-๑๐ กรกฎาคม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" พุทธศักราช ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เขียนบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม ๓) เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แสดงออกทางวิชาการอย่างถูกต้อง ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมพระยาววชิรญาณวงศ์ (ฺB7.3)

บัณฑิตวิทยาลัย มมร ขอน้อมถวายอภิสัมมานสักการะด้วยเศีรยเกล้า

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอน้อมถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศีรยเกล้า

พิธีประทานปริญญาบัตร มมร 24-25 พฤษภาคม 2557

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 59 จำนวน 2251 รูป/คน ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 21 จำนวน 956 รูป/คนและศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 จำนวน 14 รูป/คน รวม 3221 รูป/คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธมณฑล นครปฐม ในนามผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มมร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/ท่าน

กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฯ

กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฯ

วันมาฆบูชา ๒๕๕๗

การประกวดบรรยายธรรม (สุนทรพจน์) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย B 7.1)

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

ขอเชิญประกวดบรรยายธรรม (สุนทรพจน์) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗

   บัณฑิตวิทยาลัย มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยกราบอาราธนาพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ บัณฑิตวิทยาลัย มมร ศาลายา จ.นครปฐม วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗

ถวายสักการะอธิการบดี พรรษากาล ๒๕๕๖

    วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ รก.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบรรพชิต คฤหัสถ์ เข้าถวายสักการะกระทำสามีจิกรรมต่อผู้บริหาร พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร ในพรรษากาล ๒๕๕๖ ณ ธรรมสถาน มมร ศาลายา จ.นครปฐม 

เจริญพระพุทธมนต์ เทศกาลวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๗

       

     บัณฑิตวิทยาลัย มมร จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๗ โดยนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายบรรพชิต) เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงานเพื่อการศึกษาและพระพุทธศาสนา

 

คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มมร ถวายสักการะอธิการบดี ศุภวาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

   ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มมร เข้าถวายสักการะ พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย ไปร่วมถวายสักการะอธิการบดีในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นำโดย พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. รักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้ากราบถวายสักการะผู้บริหาร 

เสนอแนวการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์

       แจ้งข่าวนักศึกษาปริญาเอก รุ่น ๔ นักศึกษา ป.เอก รุ่นพี่ นัดพบ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรื่องเสนอแนวการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: