รายชื่อบุคคลผู้ขึ้นนำเสนอบทความรายงานการวิจัย ๑๙/๑๐/ ๒๕๕๗

          รายชื่อบุคคลผู้ขึ้นนำเสนอบทความรายงานการวิจัย โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ “National Research Symposium 2014” บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

 

<Download>

รายชื่อผู้นำเสนอบทความรายงานการวิจัย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: