ข่าววิชาการ

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

       กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ห้องประชุม ตึกคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๒ วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

สรุปการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ เทคนิคการเขียนบทความ และการเขียนบทความวิชาการ

   ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง สรุปการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความวิชาการให้น่าสนใจ และการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับชาติ/นานาชาติ วันอาทิตย์ที่ ๙ ก.พ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

สกอ. ประกาศรับรองหลักสูตรพุทธศาสน์ศึกษา ป.เอก

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เสนอหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดทำคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์และสารนิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา

 "วิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล" จัดระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: