ข่าววิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ขอนิมนต์/เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกรูป/คน เข้าร่วมเสนอผลงานการวิจัยผลงานวิจัยและร่วมฟังการนำเสนอผลงานการวิจัยในโครงการสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

การสอบดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ ๑

     วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอำพล บุดดาสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย มมร นำเสนองานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมีคณาจารย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมวิพากษ์งานวิจัย อาทิ พระมหามฆวืนทร์ ปริสุตฺตโม (อามาตมนตรี) ประธานสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา พระเมธาวินัยรส อาจารย์ที่ปรึกษา พระมหาวิเซียร ธมฺมวชิโร ดร., รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ดร.ณัฐพงษ์ มะลิซ้อน พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก ร่วมเข้ารับฟัง

Life Management with Meditation : Experience and Success


การประชุมสัมมนาพระพุทธศาสนานานาชาติ

เรื่อง Life Management with Meditation : Experience and Success
จัดโดย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ร่วมกับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
และวัดปิปผลิวนาราม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: