กิจกรรมสัมพันธ์ปีใหม่ 2563

              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อให้คณาจารย์บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1) บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอศาลาย จังหวัดนครปฐม

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: