การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มมร ครั้งที่ 1/2563

              การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มมร ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. พระศรีวินยาภรณ์, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และมอบเลขานุการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เเละผู้ทรงคณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดของบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 204 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1) ชั้น 2 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: