สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มมร

อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) ชั้น 2
บัณฑิตวิทยาลัย รายนาม เบอร์ภายใน
คณบดี พระศรีวินยาภรณ์, ดร. 1058
ฝ่ายพัสดุ นางสาววนิชญา ชัยยา 1060
ฝ่ายรับสมัคร - การเงิน แม่ชีอชิรญา จริงวาจา 1061
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ดร.กิติวัจน์ ไชยสุข 1062
ฝ่ายดูแลงานวิจัย พระครูวินัยธรอภิชาติ อภิชาโต 1063

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: