Up

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มมร

ทุนการศึกษาและทุนการฝึกอบรม
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
รายชื่อนักศึกษาปริญญาเอก
คู่มือการศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
 
 
Powered by Phoca Download

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: