ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
APPLICATION FORM FOR GRADUATE SCHOOL ADMISSION : MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY
ประวัติผู้สมัคร (IDENTIFICATION OF APPLICANT)
ชื่อ Name of the candidate
ฉายา Monk’s last name
นามสกุล Surname
เลขประจำตัวประชาชน (ID Card No. or Passport No.)
วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)

สัญชาติ (Nationality)

ศาสนา (Religion) จังหวัด (Place of Birth)

ประเทศ (Country of Birth)

สถานที่ติดต่อ (ADDRESSES FOR CORRESPONDENCE)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่, ถนน, อำเภอ/เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
(Application’s permanent address: Number, Street, City, State, Postal Code, Country)

โทรศัพท์บ้าน (Telephone No.) โทรศัพท์มือถือ (Mobile No.)
E-mail :
ข้อมูลการสมัคร (APPLICATION  DATA)* ข้อมูลสำคัญโปรดกรอกให้ชัดเจนและครบถ้วน
ข้าพเจ้าประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตร (Curriculum) : ภาคปกติ
      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)
ภาคพิเศษ
      (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
ปริญญา (Degree Desired) : ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)
      (Master of Education)
ปริญญาเอก (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
      (Doctor of Education)
สาขาวิชา (Major) : การบริหารการศึกษา
คณะ (Faculty) : บัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษา (Academic Year) :
ภาคเรียนที่ต้องการสมัคร (Enrollment Semester)      
ภาคเรียนที่ 1 (1st Semester)      
  ครั้งที่ 1 (Round one Admission) ครั้งที่ 2 (Round two Admission)  
ภาคเรียนที่ 2 (2nd Semester)      
  ครั้งที่ 1 (Round one Admission) ครั้งที่ 2 (Round two Admission)  

ประวัติการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  (TERTIARY EDUCATION RECORD)
ระบุชื่อและสถานที่ศึกษาเริ่มจากล่าสุด  (begin with most recent institution attended)

ชื่อสถาบันศึกษา

(Name of institution and country)

สาขาวิชา

(Major)

ชื่อย่อปริญญา

(Abbreviation)

ปีที่เข้า – ปีที่จบ

(Year of Study
from___to___)

ระบุรางวัล ทุน เกียรติประวัติ ที่เคยได้รับ (List of any relevant awards, published, scholarship, and honors)

       

ประวัติการทำงาน (EMPLOYMENT RECORD)      
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน (Current occupation and position)
อาชีพ (Occupation) ตำแหน่ง (Position)
 
โปรดระบุเหตุผลการสมัคร (STATEMENT OF PURPOSE) If additional space is required, please attach a separate sheet.
Please describe briefly your experiences, your goals and your reasons for your study.
       
UNDERTAKING BY THE CANDIDATE

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อความที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้องเป็นความจริงทุกประการและเมื่อสอบเข้าได้แล้ว ข้าพเจ้าจะทำตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกประการ

I hereby declare that the information submitted in this application with all supporting documents is correct. If selected,   I promise to abide by the rules and regulations of the Institute. I am aware of the rules and regulations mentioned of Mahamakut Buddhist University.