หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

หลักสูตรศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)