แผนที่และข้อมูลติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) ชั้น 2

โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1059-1062 โทรสาร 0-2444-6041