previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

สาส์นจากคณบดี

คู่มือนักศึกษา

การวิจัย

E-Services

E-Services

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

– แบบสำรวจความพึงพอใจ
– คำถามที่พบบ่อย
– รายงานประจำปี
– ฐานข้อมูลงานวิจัย

สำหรับนักศึกษา

– แบบฟอร์มต่างๆ (ที่นักศึกษาต้องใช้)
– คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
– สถิติผู้สำเร็จการศึกษารายปีการศึกษา
– ข้อมูลวารสารวิชาการ
– เกณฑ์การจบการศึกษา

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

– ประกาศ (ที่เกี่ยวข้อง)
– คำสั่ง (ที่เกี่ยวข้อง)
– ชมเชยอาจารย์