คำถามที่พบบ่อย

คำถาม มหาวิทยาลัยสงฆ์ เปิดรับคนทั่วไปเข้าเรียนด้วยหรือไม่?

คำตอบ รับทั้งพระภิกษุ และคฤหัสถ์ทั่วไป เข้าศึกษาต่อครับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์เพื่อสนับสนุนการสร้างคนดีให้สังคม ไม่จำกัด เพศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่


คำถาม พระกับคนทั่วไปจะเรียนร่วมกันได้อย่างไร?

คำตอบ ในด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบรรพชิต (พระ) และนักศึกษาคฤหัสถ์ (บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้บวช) สามารถเรียนรู้ร่วมกันทั้งทางธรรม และทางโลกได้ โดยร่วมเรียนรู้ด้วยกัน แบ่งปันประสบการณ์ในแต่ละด้านซึ่งกันและกัน มีเงื่อนไขเดียวที่ต่างจากทั่วไปคือ นักศึกษาหญิง ไม่สามารถถูกเนื้อต้องตัว นักษึกษาบรรพชิต ได้ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป ในช่วงของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่าง นักศึกษาบรรพชิต และคฤหัสถ์ พร้อมทั้งมีการแนะนำอยู่เสมอ


คำถาม พระ กับ คนทั่วไปเรียนเหมือนกันหรือไม่?

คำตอบ ทั้งนักศึกษาบรรพชิต และนักศึกษาคฤหัสถ์ ใช้หลักสูตรในการศึกษาเล่าเรียนร่วมกัน โดยในทุกหลักสูตรจะมีการเรียนรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามปกติ จะมีเพิ่มคือรายวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาทั้ง ๒ ประเภทข้างต้น คือ พระ ติว ทางธรรมให้โยม และโยม ติว ทางโลกให้พระ สนุกสนานกับบรรยาการการเรียนไปอีกแบบ


คำถาม ปริญญาตรี มมร มีกี่คณะ/สาขาอะไรบ้าง?

คำตอบ สามารถดูข้อมูลได้ ที่นี่


คำถาม ปริญญาโท มมร มี สาขาอะไรบ้าง?

คำตอบ สามารถดูข้อมูลได้ ที่นี่


คำถาม ปริญญาเอก มมร มี สาขาอะไรบ้าง?

คำตอบ สามารถดูข้อมูลได้ ที่นี่


คำถาม อยากทราบค่าเทอม และวัน เวลา ในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ไหน?

คำตอบ สามารถติดต่อประสานงานที่ส่วนงานต่างๆ ได้ดังนี้

          คณะศาสนาและปรัชญา

          คณะมนุษยศาสตร์

          คณะสังคมศาสตร์

          คณะศึกษาศาสตร์

          กองบริการการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)

          บัณฑิตวิทยาลัย(ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท/เอก)


คำถาม ถ้าเรียนจบแล้วรับปริญญากับท่านใด?

คำตอบ ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ฉะนั้นจึงใช้คำว่า พิธีประทานปริญญาบัตร ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ประทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตคือ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดทางด้านพระพุทธศาสนา


คำถาม เป็นคนต่างจังหวัดหากต้องการมาเรียนที่มมร มีคำแนะนำเกี่ยวกับที่พักราคาถูกสำหรับนักศึกษาหรือไม่?

คำตอบ กรณีต้องการที่พักมหาวิทยาลัย มีการจัดเตรียมหอพักให้นักศึกษา โดยแยกอาคารระหว่าง พระภิกษุ กับนักศึกษาคฤหัสถ์ชาย จำนวน ๑ อาคาร และแม่ชี/นักศึกษาคฤหัสถ์หญิง อีก ๑ อาคาร และด้วยสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย อยู่ในแหล่งชุมชนบริเวณ ศาลายา จึงทำให้มีที่พักบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย รองรับ


ข้อมูลติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 – 444 – 6000 ต่อ 1035 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) E-mail: admin@mbu.ac.th