วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของส่วนงานและจัดการเรียนการสอน โดยได้อัญเชิญรายพระนามของบูรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาตั้งเป็นชื่ออาคาร สำหรับอาคารที่ทำการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นชื่ออาคารที่ทำการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อระลึกถึงพระคณูปการของพระองค์ท่าน บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มาประดิษฐานไว้ที่โถงชั้น ๑ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคณูปการของพระองค์ท่าน และเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ไหว้บูชาและระลึกถึงพระคุณขององค์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทการศึกษาของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน