โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

          วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมี พระศรีวินยาภรณ์, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน