โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย-คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน พ.ศ. 2566