ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประกาศการรับสมัคร

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

วุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัครเรียนทุกหลักสูตร

  1. หลักสูตรระดับปริญญาโท รับผู้สมัครเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก รับผู้สมัครเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ที่

รายละเอียดค่าเทอมและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตร

การสมัครเรียน

  • สมัครออนไลน์

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครออนไลน์ได้ที่

แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์  

เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

1.สำเนาเอกสารการชำระเงิน (1,000 บาท)

โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 981-8-88235-0 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิยาลัย

2.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัครประชาชน หรือสำเนาหนังสือสุทธิ(บรรพชิต) จำนวน 1 ชุด

3.รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป รูปถ่ายนี้ต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

4.สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรีสำหรับต่อปริญญาโท และปริญญาโทสำหรับต่อปริญญาเอก จำนวน 1 ชุด

5.สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบรับรองวุฒิ จำนวน 1 ชุด

ส่งมาที่ Email : gs@mbu.ac.th

  • สมัครด้วยตนเอง

การยื่นสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่

(แบบฟอร์มการสมัคร)

กรอกแบบฟอร์ม และแนบเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมเงินสดจำนวน 1,000 บาท และยื่นเอกสารได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1) ชั้น 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม