ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๒)