ประกาศเรื่อง การปฏิบัติกรรมฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2562

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้ารับการปฏิบัติอบรมกรรมฐานเป็นเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการนี้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา  2562 ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกรูป/คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้าฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ลงทะเบียนการปฏิบัติกรรมฐานภาคปฏิบัติ ได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 2 ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563