รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จัดโครงการ “โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕ “The 21th National and the 5th International Symposium 2023” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คุณค่าพระพุทธศาสนา: กลไกเชิงกระบวนการส่งเสริม Soft Power ต่อการศึกษา” (แบบออนไลน์)  เพื่อเป็นโอกาสให้คณาจารย์นักศึกษา และนักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นําผลการวิจัยของตนมานําเสนอในรูปแบบการนําเสนอแบบออนไลน์

ลำดับรายชื่อบทความวิชาการ

1. A study on the folk music gene in the piano music works of Southwest China
Yu Luo, Nataporn Rattanachaiwong and Yinghua Zhang

2. Determining Suggestions for Enhancing Mental Health Service Behavior of Medical Staff in Jiangyuan Community of Chengdu
Jiaxin He, Thanawat Imsomboon and Siriluck Jittrabiab

3. Research on the Music Style and Performance form of Changde Gaoqiang
Ni Zhang, Nataporn Rattanachaiwong and Shufeng Zhao

4. Psycho philosophical ethical thinning of Buddha and its impact in modern society
Pannasami

5. The Influence of listening to Classical Music
Kunjin He, Chutima Maneewattana and Xiulei Ren

6. The Contribution of Buddha’s Moral Principles to the Substantial of the World Peace
Sayalay Ma Teja

7. The Soft Power of Lovingkindness Facing with Civil War Scenario in Myanmar
Ven. Sandimar and Ven.Dr.Phramaha Chakrapol Acharashubho Thepa

8. Buddhist Values and Modern Educational Quality: An Empirical Investigation of Myanmar,Hong Kong (China), and America
U Kusala Dhamma

9. The Soft Power of Mindfulness in Buddhist Perspective
Sharma Khemraj1, Dr. Sneha Patnaik2, Dr. Wann Yih Wu3 and Dr. Hsinkuang Chi4

10. The Characteristics Of Yunnan “New Folk Songs”
Zhipeng Duan, Chutima Maneewattana and Xiulei Ren

11. Impact of Social Media Use on Adolescents with Depression: A virtual Community-Based Study
Guanhui Li and Somsak Klaysung

12. Vietnamese Calligraphy and Soft Power of Buddhism on Arts, Rituals and Blessing
Dr. Ven.Thich Nguyen The

13. Traceability and evolution forms of Huzhou Tanhuang
Yuan Zhou, Phakamas Jirajarupat and Shufeng Zhao

14. The current situation of the integrated medical and nursing care model in China
Fangzhou Liu, Thanawat Imsomboon and Siriluck Jittrabiab

15. Research on the Path of Deepening Rural Reform in the New Era
Xiaodong He, Thanawat Imsomboon, Siriluck Jittrabiab

16. A Study of Chinese Sachet for Prophylaxis
Huixiang Li, Sarisak Soontornchai and Pimporn Thongmuang

17. Mindfulness in Buddhism on Crisis and Personal Well-Being
Ven.Dr.Phramaha Chakrapol Acharashubho Thepa

18. Buddhist Meditation: Soft Power for Overwhelming Cognitive Domain
Assoc.Prof.Dr. Suvin Raksat

19. Integrating Buddhist principles in Promoting Mental Health for the Elderly
Dr.Nattha Muansutha, Assoc.Prof.Dr. Kantaphon Nuthongkaew