รายงาน ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔